Dấu ấn

Website www.cerebrolysin.com được vận hành bởi:

EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach, Austria
Điện thoại: +43 7665 20555 0
Fax:+43 7665 20555 910
E-mail:
office(at)everpharma.com

UID-No.: ATU 64474508
Đăng ký
Thương mại số: FN 316993 t
Tòa án nơi Đăng ký Thương mại: Tòa án Quận Salzburg
Cơ quan quản lý được quy định theo Đạo luật Thương mại Điện tử: Chính quyền địa phương Salzburg
EVER Neuro Pharma GmbH là một thành viên thuộc Phòng Thương mại Áo.

Được giám định y tế bởi Cố vấn Y khoa, Tiến sĩ Branislav Adamik, tháng 12, 2016

CERE/INT/12/2016/77

Về mặt hình ảnh: Tất cả các cá nhân xuất hiện trong các nội dung của website là người mẫu.