Hiệu quả lâm sàng

Cho đến nay, hơn 3000 bệnh nhân đã tham gia vào các nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu quả của Cerebrolysin®  trong Alzheimer và sa sút trí truệ do mạch máu. Thời gian quan sát dài nhất là 7 tháng và phác đồ điều trị được áp dụng là điều trị liên tục mạn tính.  Thông thường, chu kỳ điều trị là 4 tuần được phân tách bằng thời gian không điều trị là 2 hoặc 3 tháng. Cerebrolysin®  được tiêm tĩnh mạch 5 ngày một tuần với liều mỗi ngày dao động từ 10ml đến 60ml.

Dưới đây là các nghiên cứu quan trọng trong những năm qua cùng với những kết quả trọng yếu.

CHỨC NĂNG NHẬN THỨC VÀ NHỮNG THAY ĐỔI LÂM SÀNG: HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CEREBROLYSIN®

Cerebrolysin® trong điều trị bệnh Alzheimer từ nhẹ đến vừa: nghiên cứu gộp các nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng, Gauthier S. et al., Dement Geriatr Cogn Disord, 2015;39:332-47

TỈ LỆ Duy trì ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ KHI KẾT HỢP CEREBROLYSIN® VỚI DONEPEZIL SO SÁNH VỚI MỘT LIỆU PHÁP ĐƠN LẺ

Kết hợp điều trị trong bệnh Alzheimer: Các kết quả của nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối chứng của Cerebrolysin® và Donepezil, Alvarez et al., Curr Alzheimer Res., 2011;8:583-91

CEREBROLYSIN® CẢI THIỆN CÁC TRIỆU CHỨNG HÀNH VI

Một nghiên cứu mù đôi, có đối chứng với giả dược trong 28 tuần về Cerebrolysin ở bệnh nhân Alzheimer nhẹ đến vừa, Ruether E. et al., Int Clin Psyhopharmacol., 2001;16:253-63

CEREBROLYSIN CẢI THIỆN CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRONG SA SÚT TRÍ TUỆ MẠCH MÁU

Cerebrolysin® cho sa sút trí tuệ (Review), The cochrane collaboration, 2013