MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

EVER Pharma luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của những thông tin được đăng tải trên website, tuy nhiên EVER Pharma không chịu bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, hay đảm bảo nào về tính chính xác, tính hoàn chỉnh và tính cập nhật của những thông tin trên website, bao gồm các bản ghi dữ liệu.

EVER Pharma có quyền thay đổi các thông tin trên website này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và không có nghĩa vụ phải cập nhật các thông tin đã đăng tải. EVER Pharma không chịu trách nhiệm về tính chính xác và cập nhật của các nội dung được liên kết từ các website khác.

EVER Pharma không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ các tổn thất nào bắt nguồn từ việc sử dụng các nội dung trên website này, cũng như các tài liệu, dịch vụ và thông tin trên website. Ngoài ra, EVER Pharma không chịu trách nhiệm pháp lý về các tổn thất dù trực tiếp, gián tiếp, hay về mặt tài chính, hoặc bắt nguồn từ các tổn thất khác xảy ra do mất dữ liệu, mất khả năng sử dụng, hay bất kỳ lý do nào khác.